Choix du Sud
Wie is Choix du Sud
Nieuwbouwprojecten
Vastgoed nieuws
Contact
Disclaimer
Sitemap

Deze website wordt beheerd door Choix du Sud B.V.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Door deze website te bekijken en de daarop vermelde informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en niet als advies. Maakt u gebruik van de informatie dan doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat Choix du Sud B.V. de grootste zorgvuldigheid in acht neemt bij het opnemen en onderhouden van informatie op deze website kan zij niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Deze informatie wordt ons door derden verstrekt, wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele feitelijke onjuistheden. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren, voordat u er enige actie of nalaten op baseert.
Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot accuratesse, compleetheid, betrouwbaarheid, houdbaarheid van het materiaal, diensten, software, tekst, afbeeldingen en links. Choix du Sud BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgschade aan enige partij, direct of indirect als gevolg van het gebruik of beperking in het gebruik van deze website inclusief, zonder beperking, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van data, ook nadat Choix du Sud BV formeel in gebreke is gesteld. Aanvullend is de verantwoordelijkheid van u als gebruiker, dat hetgeen u gebruikt, vrij is van virussen of andere zaken van destructieve aard. Choix du Sud is dus niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze op onze site zouden voorkomen.
Hoewel het het streven is van Choix du Sud BV om de website permanent beschikbaar te hebben, kan Choix du Sud BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Wijzigingen in de website kunnen dan ook zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Het is verboden de naam of het beeldmerk van Choix du Sud BV te gebruiken voor eigen doeleinden zonder schriftelijke toestemming van een procuratiehouder van Choix du Sud BV. Het is verboden Choix du Sud BV direct of indirect in verband te brengen met onwettige, dreigende, pornografische, obscene, opruiende zaken. Bij gebruik van de naam of enige andere uiting van Choix du Sud BV vrijwaart de gebruiker Choix du Sud BV voor enige aansprakelijkheid welke samenhangt met het voornoemde gebruik. Choix du Sud BV zal in voornoemde gevallen volledige medewerking verlenen aan de daartoe bevoegde instanties teneinde de identiteit van de betreffende persoon of personen te achterhalen.
Choix du Sud BV is niet verantwoordelijk voor de websites waar naartoe gelinkt kan worden vanaf deze site. Via deze link vindt u informatie, diensten en producten van derden. Choix du Sud B.V. heeft die informatie niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid en actualiteit en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Ook zijn wij niet op de hoogte van de wijze waarop deze sites om gaan met wet op de persoonsregistratie. Wij als Choix du Sud BV verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft de bezoeker Choix du Sud BV toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. Enig persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt teneinde u de door u gevraagde informatie te verschaffen en deze wordt opgeslagen in onze database voor toekomstig gebruik. Op geen moment zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan derden.
Downloaden en printen van de informatie voor eigen gebruik is toegestaan
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Choix du Sud B.V. is het niet toegestaan om de inhoud van de website over te nemen,voor commerciële doeleinden te gebruiken, te vermenigvuldigen,verspreiden,kopiëren of anderszins openbaar te maken.
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie ( inclusief deze disclaimer) is in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door Nederlands recht.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@choixdusud.com.
Meer informatie over onze voorwaarden en voor het gebruik van deze site kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.